Mikulás sapka
Piacod.hu Több, mint egy online piactér

Adatvédelem

Adatkezelés, személyes adatok védelme


www.piacod.hu


 


ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, GDPR


2022. január


1. Az adatvédelmi szabályzat célja: 


A Szállás Itthon Közvetítő Kft (Adószám: 13-09-131862); a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a www.piacod.hu online apróhirdető weboldal tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap és a Weblapon elérhető Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.


A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weblap használatának és a Weblapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Felhasználói Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak a Felhasználói Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.


2. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:


A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Üzemeltetőre, alvállalkozói és más partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely az Üzemeltető tevékenységében – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. Üzemeltető kijelenti, hogy az ő felelőssége, hogy előbb felsorolt partnerei a jelen szabályzatot megismerjék és azt betartsák. Ahol a jelen szabályzat Üzemeltetőt említ, ott az Üzemeltetőn kívül az előbb felsorolt partnereket és alvállalkozókat is érteni kell, akik az Üzemeltető tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.


 A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak Üzemeltető általi hatályon kívüli helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a. pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.piacod.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető.


 Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje (ha az a 8 órát eléri) nem tartozik bele - elkülönülten is megismerhetőek legyenek.


 c. Üzemeltető az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések a info@piacod.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel. Üzemeltető mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.


 d. Üzemeltető jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:


 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,


 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),


 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).


 


3. FOGALMAK


 3.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.


 3.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.) 3.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.


 3.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


 3.5. Különleges adat:


 a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,


 b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


 3.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


 3.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


 3.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


 3.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.


3.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


3.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.


3.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


3.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 


3.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


3.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


3.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.


3.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.


3.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.


3.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


 


4. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA


a. Bevezető rendelkezések


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.


Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 


Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása, használata, továbbá a Weblapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt. 


A jelen Adatvédelmi szabályzat a Felhasználók által a Weblap megfelelő használatához szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.


Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki. 


A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weblap valamennyi funkcióját használni. 


A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja.


A Weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Felhasználói Szabályzat elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.


 b. Üzemeltető által kezelt adatok


Üzemeltető kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a www.piacod.hu és aloldalai használata, látogatása során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak. 


Üzemeltető az előbb említett weboldalak használatát regisztrációhoz köti. A regisztráció során egy elektronikus űrlap kerül kitöltésre a felhasználó által, akik személyes adataikat ezen az elektronikus űrlapon, önkéntesen adják meg. Az űrlap kitöltésével és elküldésével az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.


Az adatkezelés célja az Üzemeltető által a www.piacod.hu és aloldalai, illetve rendszerek használatával összefüggésben nyújtott szolgáltatások teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. Üzemeltető kijelenti, hogy az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. Üzemeltető kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes adatokat haladéktalanul törli.


Az Üzemeltető által kezelt adatok megadása önkéntes. Üzemeltető az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.


Üzemeltető kijelenti, hogy szolgáltatásai ellenértékét online számlázó rendszer igénybevételével számlázza ki az ügyfelek, Érintettek felé. Érintettek az online számlázó rendszer használatát jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszik és adataiknak az online számlázó rendszerben történő kezeléséhez hozzájárulnak. Érintettek tudomásul veszik, hogy az adatkezelésre a jelen szabályzaton kívül az online számlázást végző szolgáltató mindenkori adatkezelési szabályzata is hatályos.


 Üzemeltető kijelenti továbbá, hogy bizonyos áruit és szolgáltatásait futárszolgálat segítségével juttatja el az ügyfelek, Érintettek felé. Érintettek a futárszolgálat használatát jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával tudomásul veszik és adataiknak a futárszolgálat által történő kezeléséhez hozzájárulnak. Érintettek tudomásul veszik, hogy az adatkezelésre a jelen szabályzaton kívül a futár szolgáltatást végző szolgáltató mindenkori adatkezelési szabályzata is hatályos. 


c. Az adatkezelés időtartama


 Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése az Érintettel fennálló jogviszony (online szolgáltatásra irányuló megbízás, vagy hírlevélre történő feliratkozás, stb.) kezdetének napján kezdődik és addig tart, ameddig az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, ha pedig a visszavonás nem teljesíthető, akkor Üzemeltető az adatkezelést a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti – különös tekintettel az elévülés megszakadására, nyugvására, stb. – időtartamig kezeli (ez az időtartam jelenleg 5 év).


 d. Az adatkezelés informatikai háttere


 Üzemeltető az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között az ügyfelek, partnerek, illetve más alvállalkozók által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az említett partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:


felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,


 pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,


 · tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


 Üzemeltető nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.


 Üzemeltető a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett elektronikus űrlapon megadott személyes adataikat Üzemeltető minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy az Üzemeltetőnek a tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy az űrlapon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.


 Üzemeltető személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.


 Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. Az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.


 


5. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA


 Az Üzemeltető a Weblapon elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy a Felhasználói Szabályzatban talál tájékoztatást.


 Az adatkezelés jogcíme: Az Üzemeltető a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén); (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.


 Az adatkezelés célja: Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben az Üzemeltető az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. Az Üzemeltető adatkezelési céljai:


- A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (az Üzemeltető és a Felhasználó között, valami